Search
วันพฤหัส 9 กรกฎาคม 2020
 • :
 • :

Digital Transformation Strategies

ยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมสู่สิ่งแวดล้อมใหม่  ดิจิตัลเต็มรูปแบบ

 

อะไร

คือ  การปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่  รูปแบบสังคมใหม่ที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนไปตามกระแส  ที่แรง  ที่ยากต่อการต้านทาน  แต่สามารถปรับตัวให้อยู่กับมันเข้ากับมันอย่างเหมาะสมกับตัวเราได้

 

ทำไม

เพราะ  จำเป็นจะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอด  ของระดับปัจเจกบุคคล  องค์กร  หน่วยงาน และประเทศชาติ

 

ระดับความรุนแรง  ความเร็ว  อัตราของการพลิกโฉม

ประเทศผู้นำจะรววดเร็ว  3 – 4 ปีที่โลกจะเปลี่ยนไปมาก

ประเทศผู้ตาม   อาจจะใช้เวลา กว่า 20 ปี

 

เป็นเรื่องของใคร

ทุกคน  โดยเฉพาะบุคคลระดับผู้นำองค์กร  ผู้นำประเทศ

 

 

กรอบ

กรอบ  หรือความกว้างขวาง  ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร   เช่น  ประเทศก็จะต้องทำให้กว้างขวางครอบคลุม   บริษัท  ก็ต้องครอบคลุมทั้งบริษัท   มหาวิทยาลัยก็ต้องครอบคลุม มหาวิทยาลัย

และต้องสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของประเทศ   แต่โดยรวมการทำ   DTS   จะต้องเป็นการขับเคลื่อนกันไปพร้อม ๆ กันในหลายด้านคือ

 • Human
  • กล่าวคือ คนจะต้องเปิดรับ  เตรียมพร้อม  ศึกษา  ฝึกฝนปรับตัวสู่ สิ่งแวดล้อม  การทำงาน การดำรงชีพแบบใหม่
  • บทบาทของแต่ละคนในสังคม
 • Process
  • ที่หมายถึงกระบวนการขั้นตอนของงาน ระเบียบการใด ๆ
  • ไปจนถึงกระบวนการในเชิงการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และบริการ
  • ที่การผลิตในอุตสาหกรรม จะมีการเปลี่ยนระบบของเครื่องจักร  การป้อนข้อมูล  การตัดสินใจ  กรวัดผลประสิทธิภาพ
  • การควบคุม จะมีการควบคุมจากทางไกล
  • จะมีการลัดขั้นตอน ลัดจำนวนคนที่ไม่จำเป็นออกไป  คงเหลือเฉพาะเท่าที่จำเป็น  และจะยิ่งทวีคูณเพิ่มไปเรื่อย ๆ
  • เช่นกัน กับกระบวนการการผลิจทางการเกษตร
 • Technology
  • เทคโนโลยี ที่เริ่มต้นจาก  ความรวดเร็วของการสื่อสาร  ความรวดเร็วในการทำงานของอุปกรณ์จำพวก โปรเซสเซอร์  คอมพิวเตอร์
  • งานที่เคยยาก จะง่ายขึ้น
  • งานใหญ่ ๆ จะถูกจับลงไปในเครื่องมือขนาดเล็กขึ้น ทั้งมือถือ  หรืออุปกรณ์ที่อาจจะสามารถฝังตัวลงในมนุษย์
  • มีผลกระทบต่อกระบวนการ (Process) ทำให้สั้นลงเร็วขึ้น
  • เช่น
   • ด้านการผลิต
   • ด้านการจนส่ง Logistic การส่งสินค้า
   • ด้านการเงิน
   • ด้านการบริการ
  • Communication
   • ที่เป็นต้นเรื่องของดิจิตัล
   • การสื่อสารทางมือถือ ทางอินเตอร์เนต
   • การสื่อสารกันเองระหว่างอุปกรณ์
   • รวมไปถึงการสื่อสารเชิงนโยบาย และวิธีการสื่อสารที่จะต้องปรับเปลี่ยนไป

 

เปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างไร

กระแสของโลก  การแข่งขัน   ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจที่อ่อนแอจะถูกบีบบังคับให้จำต้องเดินไป    เกมส์ถูกกำหนดด้วยผู้นำทางด้านเทคโนโลยี   ผู้ตามก็จำเป็นต้องตามอย่างไม่สิ้นสุด

 

สถานการณ์ประเทศไทย

 • เป็นผู้ตามชั้นนำของโลก คือ  ตามติดทุกเทคโนโลยี  ทุก ๆ กระแส  แต่ไม่ค่อยจะสำเร็จ  หรือศึกษาแบบเจาะลึก  จึงไม่สามารถสร้างผลงานระดับโลกได้
 • สถานการณ์ที่วิเคราะห์โดยรัฐบาล
  • การกระจุกของรายได้
  • กับดักรายได้ปานกลาง
  • ขาดความแข็งแกร่งจากภายใน
 • ขาดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง ไม่มีของ  ไม่มีเครื่องมือ
 • ความล่าช้าของระบบ
 • กระบวนการการคัดเลือก แบบประกวดนางงาม สวย  กินได้  แต่ไม่ยั่งยืน
 • แข่งกันเดิน แย่อยู่แล้ว  จึงซ้ำร้ายหนักกว่าเก่า

 

จะทำอย่างไร  ทางรอด  พลิกสถานการณ์

ระยะสั้น

 • ทบทวนสถานการณ์ ตำแหน่งทางธุรกิจ  ทางยุทธศาสตร์  ทางเดินในอนาคต
 • เลือกใช้พลังจุดแข็งที่มี ก้าวอย่างรวดเร็ว  กระจายสู่ระดับโลก  เปลี่ยนแปลงสู่การสร้างรายได้  การขาย
 • ตัดสินใจทางเลือก การส่งเสริมเทคโนโลยี  ที่ใช่  ที่ถูกต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่   เช่น
  • การส่งเสริมในระดับสายอาชีพ ปวช ปวส
  • แต่ก็ต้องส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา
  • การศึกษาออนไลน์

 

ระยะกลาง

สร้างกลุ่มผู้ชำนาญการเฉพาะกิจ  การส่งเสริมเทคโนโลยี   สร้างเทคโนโลยีต้นแบบสายพันธุ์   เฉพาะกิจด้านเพื่อเร่งการสร้างงาน  รายรายได้  สร้างเศรษฐกิจ

 

ระยะยาว

การศึกษาที่ถูกต้องสำหรับประเทศ

ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร  การส่งเสริม  แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 

ใคร

ทุกระดับ   ที่จะต้องตื่นรู้  เข้าใจปัญหา  เข้าใจบทบาท

ต้นคิดนโยบาย

ผู้สร้าง

ผู้ใช้

รัฐบาล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เมื่อไหร่

ทันที

 

ทรัพยากร

บุคคลากรขององค์กร

บุคคลากรชำนาญกลางส่วนกลาง

งบประมาณ  สำหรับ  เทคโนโลยี   สำหรับพัฒนาบุคคลากร

เครื่องมือที่ใช่

 

เครื่องมือ

 • รูปแบบแนวคิดการบริหารที่ถูกต้อง
 • แพลตฟอร์มที่ใช่ การทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม  เพื่อเสริมพลังต่อยอด
 • นวัตกรรมใหม่ แบ่งปัน  ใช้ช่วยกัน  เพิ่มอัตราเร่งเสริมแกร่ง

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

การเคลื่อนย้ายองค์กรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง  ตามแนภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอจาก  สมองไทยแลนด์

ปลุก – สร้างสังคมตื่นรู้   ยุติการไล่ล่า

แก้ไข – ราชการ  เครื่องยนต์ขับเคลื่อน  กระบวนการราชการ

กำลังหนุน – ภาคเอกชน

อุด – รอยรั่วของกระแสเงิน  รอยรั่วของนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ

หมุนเวียน – การซื้อขายแลกเปลี่ยน กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

สร้าง – กองกำลังเจาะลึก  สร้างอาวุธ  สร้างนวัตกรรม

แบ่งปัน – ถ่ายทอด  ใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม  ขยายกองกำลัง

เข้าตี – เดินหน้า  ก้าวหน้าด้วยแนวทางที่ชัดเจนอย่าง

ป้อมปราการ – สร้างเทคโนโลยีของตนเอง

ทบทวน – ขยายกำลังความสามารถเทคโนโลยี

Facebook Comments